Sebash  2 : 0  beki


Gametype: 1v1
Date: 2017-02-26
Demos:
q3dm17
q3dm1


q3dm17 (Sebash map)
150 : 8
q3dm1 (beki map)
93 : 0